Privātuma politika

Privātuma politika un informācija par personas datu apstrādi
Personas datu apstrādes pārzinis
Daugavpils pilsētas Poļu kultūras centrs, Vienotais reģistrācijas LV90000520513, turpmāk tekstā – Centrs.
Adrese: Varšavas iela 30, Daugavpils, LV-5404
e-pasts: polukultura@inbox.lv
Tālr.numurs: +371 65433719
Pārziņa kontaktpersona: Žanna Stankeviča

Saziņa ar pārziņa datu aizsardzības speciālistu: e-pasts - dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils;
Privātuma politikas darbības joma
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Apmeklētājam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Apmeklētāja personas datus.
Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Centra tīmekļa vietnes mājas lapā.
Ar jēdzienu “Dalībnieks” Daugavpils pilsētas Poļu kulūras centrs privātuma politikas ietvaros, tiek saprasts datu subjekts Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas 2016/679 “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” izpratnē. Datu subjekts var būt gan pilngadīgā gan nepilngadīgā persona, kuru savulaik pārstāv likumīgs aizbildnis un bez kura piekrišanas nepilngadīgas personas personas dati netiek apstrādāti.


Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts) identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Personas datu kategorijas ir personas identifikācijas dati, personas kontaktinformācija, publicitātes foto no pasākumiem, attēli un ieraksti no videonovērošanas kamerām. 
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
a)      fiziskajām personām – iedzīvotājiem, apmeklētajiem un citiem pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, iespējamajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Centram jebkādu informāciju.
b)      Centra apmeklētājiem;
c)      Centra uzturēto interneta tīmekļa vietni.
Centrs rūpējas par datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus Centram (interneta mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Centra sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Centram.

Personas datu apstrādes nolūki

Centrs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • kolektīva/pulciņa dalībnieku uzskaitei;
 • personāla uzskaitei:
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 • Grāmatvedības uzskaitei:
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • sabiedrības informēšanai par savu darbību;
 • dokumentējot atskatu uz Centra notiekošajiem pasākumiem;
 • nodrošinot efektīvus un atvērtus Centra pārvaldības procesus.
b)      informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
c)      citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Centram.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Centrs apstrādā datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
a)    saskaņā ar apmeklētāja vai kolektīva/pulciņa dalībnieka - datu subjekta piekrišanu (Regula 6. pants 1. punkta a));
b)   līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieprasījuma (uzņemšana darbā vai papkalpojuma nodrošināšana) un nodrošinātu tā izpildi (Regula 6. pants 1. punkta b));
c)    normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Centram saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (Regula 6. pants 1. punkta c));
d)   lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regula 6. pants 1. punkta e)).

Centra leģitīmās (likumiskās) intereses ir:
 1. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 2. nodrošināt dalībnieku uzskaiti;
 3. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai (t.sk., veikt Apmeklētāja saistību izpildes novērtējumu pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
 4. saglabāt datu subjekta pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz un no Centra tālruņa, interneta mājas lapā;
 5. analizēt Centra mājaslapu, saistītās interneta vietnes (sociālie tīkli), izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 6. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 7. atspoguļot savu darbību, nosūtot informatīvus paziņojumus;
 8. veikt datu subjekta aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 9. nodrošināt elektronisko tīklu uzturēšanu un attīstību;
 10. uzturēt un attīstīt elektroniskos pakalpojumus;
 11. nodrošināt finanšu uzskaiti un analītiku;
 12. nodrošināt efektīvus Centra pārvaldības procesus;
 13. pilnveidot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 14. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 15. informēt sabiedrību par savu darbību;
 16. dokumentējot atskatu uz pilsētā notiekošajiem pasākumiem.
Personas datu kategorijas
 • vārds, uzvārds;
 • personas kods (tikai atsevišķos gadījumos, kad tas ir nepieciešams Centra efektīvai darbībai)
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, darba vieta un amats;
 • jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām
        tehnoloģijām saistīta informācija;
 • e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Centrs glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar datu subjekta noslēgtais līgums;
 2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Centra vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;.
 4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Datu subjekti saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Centram piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Centru veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Tiesības iebilst pret apstrādi datu subjekts nevar īstenot tādam leģitīmajām intersēm, kā dalībnieku uzskaite, sakarā ar to, ka var būt netiks nodrošinātās savstarpējās attiecības un pakalpojums attiecīgajā apjomā.
Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 1. rakstveida formā klātienē Centra juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Centrs pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to normatīvajos aktos noteiktajā laika posmā.
Centrs atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
Centrs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar datu subjektu

Centrs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas
Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, datu subjekta personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
Šādos gadījumos Centrs nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai, par ko datu subjekts tiek informēts pirms datu nodošanas uzsākšanas.
Datu drošības nodrošināšana
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Centrs   ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem
Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
Ja datu subjekts vēlas iesniegt sūdzību vai sniegt komentātus par to kā Centrs apstradā personas datus, viņš var rakstīt to rakstīt Centram. Ja Datu subjekts joprojām nav apmierināts ar to, ka Centrs izskata sūdzību, viņš var kontaktēties ar Datu valsts inspekciju, Balumaņa iela 11/13-11, Rīga, tālrunis: 67223131, fakss:67223556, e-pasts: info@dvi.gov.lv.
Citi noteikumi
Centram ir tiesības vaikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personām aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē www.ckp.lv